Lærling i salgsfaget

Servicenæringen er stadig i vekst, en næring med økende konkurranse som har behov for dyktige arbeidstakere som står på for kunden. Opplæringen skal bidra til kompetanse om produkter, salgsmetoder, regelverk og bransjens rammebetingelser og etiske normer.

Lærling er en yrkesutøver som inngår lovfesta arbeidsavtaler og lærekontrakt i et lærefag med en godkjent lærebedrift. Vanligvis går opplæringa over fire år, der de to første åra er skolegang i videregående skole, men det finnes varianter av ordningen. Opplæringa skal forberede lærlingen til fagprøve i faget.

Fagprøven blir avlagt når læretida er fullført, og senest tre måneder før den er avslutta. Prøven tar utgangspunkt i kompetansemåla i læreplanen og består av fire deler:

– Planlegging av arbeidet og rapportering av grunnene for løsningene du har valgt

– Gjennomføring av et faglig arbeid

– Vurdering av eget prøvearbeid

– Dokumentasjon av eget prøvearbeid


Lengden på prøven fremgår av læreplanen for faget.

Lærlingers rettigheter og plikter

Er du ferdig med Vg2 og skal bli lærling i bedrift? Da er det mange ting å huske på. Pass på at du gjør det som kreves av deg, og at du får de rettighetene du har krav på!

Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven. Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring tilpasset deg og dine evner. Her er en huskeliste som kan være nyttig på veien fra å være elev til å bli lærling:

Rettigheter:

– Du skal få en skriftlig lærekontrakt. I tillegg skal du ha en skriftlig arbeidsavtale.

– Opplæringen skal ta utgangspunkt i opplæringsplanen for faget, og skal tilpasses deg og dine forutsetninger.

– Opplæringen skal være gratis og du har rett til lønn. Eksempelvis så plikter lærebedriften å betale for nødvendig verneutstyr og hjelpemidler for å unngå unødvendige fysiske belastninger. Lønnen fordeles ofte slik at du får lite lønn i begynnelsen av læretiden, og mer mot slutten når du nærmer deg fag-/svenneprøven. Som lærling har du rett til å søke om støtte fra Lånekassen


Mistrives du i lærebedriften?

– Du skal få skikkelige tilbakemeldinger på arbeidet du gjør. Du har rett til rettledning, vurdering underveis, samt mulighet til å gå opp til fag- eller svenneprøve etter fullført læretid.

– Du skal som lærling vernes ekstra mot dårlig psykisk og fysisk arbeidsmiljø. Eksempelvis så skal du ikke mobbes selv om du er ny, og du skal vernes mot diskriminering og liknende. Bedriften skal hindre at lærlinger kommer til skade eller utsettes for krenkende ord eller handlinger.

– Lærebedriften eller skolen du gikk på skal melde deg opp til fag-/svenneprøven


Plikter:

– Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen.

– Du må bestå i alle teoretiske fellesfag og programfag fra videregående skole for å kunne gå opp til fag-/svenneprøven.

– Møt presis på jobb!

– Du har samme arbeidstid som vanlige arbeidstakere i bedriften. Dette gjelder også rett til ferie. Som lærling har du eksempelvis ikke to måneders sommerferie slik du hadde på videregående skole.

– Meld ifra til lærebedriften hvis du blir syk, eller om det er en annen grunn som gjør at du ikke kan møte på jobb.

– Oppfør deg høflig og gjør arbeidsoppgavene dine når du er på jobb. På jobb skal du ikke prate i telefonen med venner, være på sosiale medier eller gjøre andre ting som ikke har med jobben å gjøre.


På nettsiden Elevombud.no finner du oversikt over alle detaljene som gjelder rundt hva du kan kreve, og hva du må huske på når du er lærling.

Les mer om fag- og svennebrev på Utdanning.no.

Brudd på dine rettigheter?

Elevombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring får de rettighetene de har krav på. Ombudet skal hjelpe både elever i private og offentlige skoler.

Lykke til med læretiden!